Shocker "Molniya"

Shocker "Molniya" I made for "Atomic Heart"